12

Rätten till heder och anseende

Platengymnasiet

Motala

Du kan ta dig stegvis genom sidan eller hoppa direkt till ett specifikt ämne genom att klicka på länkarna nedan.

Om mänskliga rättigheten

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Vårt resultat

Genom Kubmetoden får elever lära sig om mänskliga rättigheter, förhålla sig till den specifika rättigheten och därefter kreativt gestalta de diskussioner, tankar och idéer som väcks. Resultaten av varje skolas Kub kan du ta del av nedanför.

Grupp 1 SA21B

Årets projekt med kuben och artikel 12: (rätten till heder och anseende) kan beskrivas utifrån två perspektiv, heder och övervakningssamhället. Vi valde att fokusera mer på övervakning då hedersförtryck tagits upp i många andra sammanhang. Årets kub kretsar därför kring debattartiklar på temat övervakning samt grafiska bilder och texter som knyter an till temat. Arbetet med Kuben och artikel 12 har varit inspirerande och lett till ökad kunskap om mänskliga rättigheter och vad de kan innebära i praktiken. Utifrån artikel 12 har vi fördjupat oss i frågor som rör övervakningssamhället och lärt oss att det kan handla om alltifrån övervakning på internet och digitala fotspår till en diskussion kring kameror som brottsförebyggande åtgärd och ur ett integritetsperspektiv. Rätten till heder och anseende har även bidragit med ökad kunskap om hedersförtryck och inskränkningar i privatlivet. Under processens gång har vi även lärt oss att arbeta i projekt och hur man dokumenterar ett projekt. Arbetet har även inneburit samarbete mellan flera aktörer. Processen har letts av en mindre styrgrupp som varit drivande och sedan har fler elever producerat material på årets tema. Montering av den fysiska kuben, workshop och intervju med Tilda Sjögren som arbetar på RWA och planering och genomförande av kubeninvigning på skolan har gett oss lärdomar om såväl intervjuteknik, detaljplanering inför en dag samt att smycka och pynta kuben. Den 9 maj hölls en kubeninvigning på skolan där vi arbetade fram ett program i aulan och där årets Kub presenterades för alla elever i årskurs 2 på skolan samt inbjudna politiker, tjänstemän och näringsliv inom Motala kommun. Kubeninvigningen sammanföll även med EU-dagen, vilket medförde att vi även kunde koppla till EU denna dag. Parallellt med detta har vi även arbetat intensivt med att ta fram en informationsfilm om kuben. I filmen finns material från monteringen av kuben, intervjumaterial med Tilda Sjögren samt filmmaterial från invigningen. Denna ska bifogas slututställningen och kommer även visas på mentorstid på skolan. (Se bifogad länk). Sammanfattningsvis har kubprogrammet lett till en ökad kunskap om mänskliga rättigheter i allmänhet och om heder och anseende i synnerhet. Att få arbeta praktiskt och driva ett projekt av denna dignitet har givit oss många lärdomar inför framtiden.

Du kan göra skillnad med

Varje person kan bidra till ett bättre samhälle som bygger på mänskliga rättigheter.